Provozovatel internetového portálu www.airbrush-city.cz

Fakturační údaje:

 

Název společnosti:

Miloš Vaňouch

Ulice a číslo popisné:

Moldavská 1363/13

 

101 00 Praha 10

Stát:

Česká republika

IČ:

49730908

DIČ:

CZ5509070171

 

 

email:

obchod@airbrush-city.cz

Odpovědná osoba a kontakt

Miloš Vaňouch
email: obchod@airbrush-city.cz

 1. Registraci
  "Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě airbrush-city.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy airbrush-city.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit v nastavení svého účtu, na e-mailové adrese: obchod@airbrush-city.cz nebo na uvedené pevné adrese.

 2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, případně se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude již expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku je uveden počet kusů který máme skladem. Pokud zboží není na skladě či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o předpokládaném termínu dodání.
  Storno objednávky
  Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 3. Druhy dopravy veřejnými přepravci:

  Zboží doručované Českou poštou
  Přepravní náklady za zásilky na dobírku typu Balík do ruky s místem doručení v ČR, pokud nebude uvedeno jinak, jsou účtovány ve výši 180,- Kč.
  Přepravní náklady za zásilky na dobírku s místem doručení v SR, pokud nebude uvedeno jinak, jsou účtovány ve výši 350,- Kč. Balné neúčtujeme.
  Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je 30 kg.
  U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!
  POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
  Zásilka je obvykle doručena do druhého pracovního dne ode dne odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 4. Záruka
  V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční doba začíná běžet od data uvedeného na dokladu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.
  Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 5. Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 6. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
  Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
  Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (původní náklady na přepravu apod.).
  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
  •    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  •    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  •    na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  •    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  •    na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

 7. Doručení a dodací podmínky
  Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
  Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.
  Jak postupovat při vracení zboží:
  1) Připravte zásilku dle popisu níže.
  2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem a o odeslání nás současně informujte e-mailem nebo telefonicky.
  Jak zásilku připravit:
  Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka snížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

 8. Způsoby úhrady
  Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
  Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

 9. Reklamace
  V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6) Obchodních podmínek.

 10. Reklamační řád
  Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté, s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
  Jak postupovat
  1.    V případě reklamace postupujte prosím dle popisu níže:
  Zašlete výrobek na adresu: Miloš Vaňouch, Moldavská 13, 101 00 Praha 10. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) v nepoškozeném původním obalu a ve stavu, v jakém jste ji obdrželi při převzetí. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2.    Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození nebo znehodnocení.
  3.    Po doručení zboží na naší adresu obdržíte reklamační protokol.
  4.    Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno, případně bude vrácena kupní cena.
  5.    Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a tiskoviny které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list, návody a jiné.
  6.    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7.    Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  8.    Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
  9.    U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  10.    O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
  Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením Obchodních podmínek.
  Obchodní podmínky jsou platné od 1.ledna 2013 do odvolání.
  Informace pro kupující: v případě změny Obchodních podmínek, jsou platné Obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

  Miloš Vaňouch – airbrush-city.cz

Rychlé vyhledávání
Informace

Provozovatel:
Miloš Vaňouch
Moldavská 13
101 00 Praha 10
IČO: 49730908
DIČ: CZ5509070171
obchod@airbrush-city.cz

Technická podpora a servis:
Josef Balcar
servis@airbrush-city.cz